Mienie zabużańskie

Mapa - mienie zabużańskie pozostawione po II wojnie światowej

Mienie zabużańskie pozostawione po II wojnie światowej

W ostatnich latach firma EXPERT zdobyła szerokie doświadczenie w sporządzaniu wycen mienia pozostawionego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku poza obecnymi granicami Państwa Polskiego, czyli na obszarach województw: lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego, białostockiego oraz wileńskiego II Reczypospolitej.

Świadczymy doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów i reprezentowania strony w związku z roszczeniem odszkodowawczym.

Podstawą wyceny jest postanowienie wojewody zawierające uznanie przedłożonych dowodów spełniających wymogi ustawy o realizacji prawa do rekompensaty oraz określające parametry powierzchniowo-kubaturowe pozostawionej nieruchomości.

Wprzypadku jeśli w dokumentacji dowodowej brak jest powyższych informacji przygotowujemy opinie techniczne określające parametry powierzchniowo-kubaturowe zabudowań oraz powierzchnię gruntów na podstawie przedwojennych uwarunkowań prawnych oraz stosowanych wówczas typowych technologii i rozwiązań budowlanych.

Prawo do rekompensaty potwierdza wojewoda w drodze decyzji. W odwołaniu od tej decyzji można kwestionować ustalenia zawarte we wcześniejszym postanowieniu wojewody np. odnośnie elementów wchodzących w skład pozostawionej nieruchomości i ich parametrów powierzchniowo-kubaturowych.

Zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20 % wartości tych nieruchomości.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 z póżn. zmianami).

Wyceny mienia zabużańskiego wykonujemy dla klientów z całego kraju. W celu określenia sposobu dostarczenia niezbędnych dokumentów i zlecenia wykonania wymaganego operatu szacunkowego prosimy o kontakt.

Top